Læserbrev

Forliget røg i havnen

Læserbrev: Det måske mest visionære udviklingsprojekt i Kolding Kommunes historie er røget i havnen. Tænk at politisk fnidder, misforståelser og manglende kommunikation kan få det store visionære projekt til at kuldsejle. Det er desværre et faktum, her efter at udspillet fra det selvbestaltede firkløver bestående af Enhedslisten, SF og Hanne Dam fik sat en kæp i hjulet i forligskredsen. Herefter springer socialdemokraterne, kan vi konstatere, og hermed er visionen reelt død. Det var en vision, der har været en del af Radikale Venstres politik i årevis, og vi var glade, da et samlet byråd bakkede op om det eneste rigtige, nemlig omdannelse af Kolding Havn og udvikling af Kolding by. En ny og kommende vision har lange udsigter. Processen må starte forfra, og vi er sat år tilbage. Det nuværende byråd bliver aldrig en del af færdiggørelsen, hvad enten det bliver en både og løsning eller kun en "og" løsning. ØV siger vi i Radikale Venstre, men vi vil naturligvis gå konstruktivt ind i den kommende proces og dialog, også med havnens virksomheder. Når bølgerne har lagt sig oven på en politiks trælse udvikling, må vi i byrådet se hinanden i øjnene og få en snak om, hvordan vi fremover skal og vil samarbejde. De brede forlig er vigtigt. Sådan en sag, som visionen om Kolding Havn, kan og må aldrig blive en del af en politisk mudderkastning og kan aldrig vedtages med et snævert flertal.

Læserbrev

Kommunaldirektørs og byråds forvaltningsskik

Læserbrev: Mennesker der har magt i det offentlige system er potentielt farlige, hvis de sætter magten foran borgerne. Det er en kendt sag. Det kaldes magtfuldkommenhed. Magtfuldkommenhed er rigtig skidt, fordi magtfuldkomne mennesker træffer beslutninger som i højere grad varetager egne interesser, fremfor almenvældets. Det er en kendt problematik, og derfor er der også en masse principper og regler der er sat i verden for at forhindrer det. Lad mig eksempelvis nævne offentlighedsloven, som sikrer, at vi får indsigt det arbejde forvaltningen og politikerne laver. Jeg kan også nævne pressen, som er den fjerde statsmagt, som holder beslutningstagerne i ørerne, så magtfuldkommenheden kan blive afsløret. Også den politiske opposition er vigtig, fordi de kan stille alle de skarpe spørgsmål, som sikrer, at borgmesteren ikke opfører sig magtfuldkommen. Sagen med kommunaldirektørens manglende lyst til at udlevere sagsakter i forureningssagen på Nordals afslører desværre en usund forvaltningskultur i Sønderborg Kommune. Den viser groft sagt tre ting: 1) Kommunaldirektøren er for meget bong-kammerat med byrådsmedlemmerne, 2) Der mangler en opposition i byrådet som tager deres rolle alvorligt, 3) Kommunaldirektøren opfører sig magtfuldkomment. Så snart noget skal skjules, gemmes væk og der skal laves aftaler om hvad der må offentliggøres hvornår, er det slet og ret tegn på, at forvaltningen og byrådet har glemt, at de er borgernes tjenere. Vi borgere betaler lønnen, og vi bestemmer hvad der er relevant og hvornår. Det Konservative Folkeparti har desværre ikke for nuværende mandater i byrådet. Derfor er vi nødsaget til at anvende læserbreve til at råbe vagt i gevær. Men det burde jo være en i byrådet der tog den opgave på sig.

Læserbrev

Klimapopulisme ødelæggende for Danmark

Læserbrev: V, K og DF har indgået en aftale med alle de røde partier om, at Danmark de næste ti år skal reducere vores udledning af drivhusgasser. Det skal være en redaktion, der er meget mere end de lande vi konkurrerer med. Resultatet bliver, at familien Danmark, herunder danske virksomheder og dermed danske arbejdspladser, bliver taberen. Summa summarum bliver der placeret en byrde på det danske samfund. Borgere som har det hårdest bliver ramt, altså de lavestlønnede, fordi miljø- og klimaafgifterne bliver højere. De ufaglærte fra produktions- og landbrugssektoren presses ud af landet, når den socialistiske planøkonomi gennemføres for at nå de nationale mål. Venstrefløjen vil sige, at en større belastning af de svagest stillede skal udlignes med øget omfordeling. Med et rødt flertal i Folketinget vil de tre største borgerlige partier støtte en klimalov, som fremover bruges af venstrefløjen for at indføre planøkonomi og dermed socialistiske løsninger. Hvis man mener, at det højere mål for klodens overlevelse helliger midlet er det ikke tilfældet. Det er udelukkende populisme. Økonomien svækkes for Danmark og nedsættelsen af reduktionen af drivhusgasser kan ikke måles i atmosfæren. De største "borgerlige" partier har set sig blinde for at få flere klimaangste vælgere. Derfor støtter de op om denne samfundsskadelige aftale. Trist.

Læserbrev

Man kan kun undre sig

Annonce
Læserbrev

Trafikforhold på Stenager

Læserbrev: Af omtalen i JydskeVestkysten d. 7. december 2019 af det nye centerområde på den gamle JF grund i Ulkebøl fremgår det, at teknik- og miljøudvalget har godkendt lokalplanforslag nr.4.6.-9 centerområde ved Augustenborg Landevej. Det fremgår af teksten, at der er givet indrømmelser mht. til de trafikale indsigelser fra beboerne i området. For mig at se er der ikke nogen forskel på trafikforholdene på Stenager fra lokalplanforslagets fremlæggelse og til den vedtagne lokalplan. Der er derfor nogle forhold, som må afklares og som gerne ønskes besvaret. Hvordan kan det være, at de tunge og bløde trafikanter inden for planområdet skal være adskilt, når det ikke betyder noget, når man kommer ud på Stenager, hvor trafikken er mindst ti gange så stor, og hvor cyklister og lastvogne kører lige op og ned ad hinanden? Igen og igen fremfører formanden for Teknik- og miljøudvalget Aase Nygaard, Udvalgsmedlem Tage Petersen og direktør for bygherre Michael Andersen, at området, da JF producerede landbrugsmaskiner der, også var belastet med megen tung trafik, og at vi beboere nok har glemt dette? Der er ingen beboere der, har glemt, at JF fungerede fint fra området, men tilsyneladende har de nævnte personer glemt, at al tung trafik til og fra JF dengang foregik via Augustenborg Landevej. En usandhed bliver jo ikke sand ved at blive gentaget. Der findes en helt enkelt løsning på problemet, nemlig ud for Jyllandsgade at etablere en rundkørsel som den i Spang. Rundkørslens ene ben går ned langs områdets øst skel, og tager sig af al varetransport til og fra området. Et andet ben fører hen foran de nuværende bygninger og tager sig af al kundetrafik. Det er normalt ikke min stil at kommunikere med Sønderborg Kommune via dagspressen, men da vi ikke kom med i planlægningsfasen, og da min indsigelse tilsyneladende ikke er blevet læst, må jeg prøve på denne måde, for i tre nævnte personer skal vide, at et unødvendigt trafikdrab er svært at bære.

Læserbrev

Flertal bag havneaftalen smuldrer

Læserbrev: Vi fik en god omend sen adventsgave mandag den 9. december, for Enhedslisten, SF og Hanne Dam trak sig fra havneaftalen. Det er dejligt, at vi på tværs af ideologier og partiskæl kan blive enige om, at det er en vanvittig beslutning at ville lukke erhvervshavnen. For det første at det har skabt en kæmpe usikkerhed for folks arbejde og investeringer ved at melde aftalen ud uden at involvere alle parter med rettidig omhu. For det andet har byrådet overhovedet ikke vurderet de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at lukke betydningsfuld infrastruktur ned og tro, at en tørhavn vil kunne overtage den mængde gods, der flyttes hver dag uden at tage højde for den belastende effekt, det ville have på trafikken i Trekantområdet. Havnen er det bedste eksempel i kommunen på blandingen af et vækstende erhvervsliv og succesfuld cirkulær økonomi, som resterne af aftalens partier så inderligt ønsker, men alligevel vil afskaffe. Vi har på ét år set, at et næsten helt byråd var enige, til at der nu sidder 19 ud af 25 byrådspolitikere tilbage bag aftalen. Det er trods alt stadig et flertal, men hvor mange af dem sidder og bliver usikre på deres valg op til kommunalvalget? Kan Socialdemokratiet stadig holde sammen på resterne? Er der flere fra Venstre, der melder sig ud? Ingen kan i sidste ende vide sig sikker.

Annonce
Læserbrev

Hvor skal pengene bruges

Læserbrev

Genforeningshaven bliver kun et begreb - hvor sørgeligt

Læserbrev: Ikke helt uventet mener fire adspurgte personer i JydskeVestkystens serie 'Panelet', at det er acceptabelt, at der er truffet en forudaftalt telefonisk formandsbeslutning med seks af kulturudvalgets syv medlemmer om at flytte mindesmærket 'Sønnen' fra Genforeningshaven til den kommende Genforeningsparken ved Folkehjem. Formandsbeslutningen blev truffet ganske kort tid efter, at udvalget havde besluttet, at 'Sønnen' skulle blive stående på sin i 1947 forudbestemte plads i Genforeningshaven. Ovenikøbet er der for nylig brugt mange penge til placering af den med lys, projektører, beplantning, haveanlæg m.m. At et indsamlet bidrag på måske 80.000 kr. kan medføre en så markant og historieløs ændring, fandt jeg helt uacceptabelt og begærede derfor sagen behandlet i byrådet. Vi blev desværre kun syv, der stemte for 'Sønnens' forbliven i Genforeningshaven. Vejen er nu banet for flytningen, hvis den da ikke allerede er påbegyndt. Den ene af de fire adspurgte i JydskeVestkysten udtaler, at begrebet Genforeningshaven nu kan nedlægges, da pågældende anser dens funktion for nedlagt. Ja, desværre er det konsekvensen! Udtalelsen “begrebet” finder jeg meget nedvurderende, og det siger mere end mange ord. Genforeningshavens funktion nedlægges. Hvor er det sørgeligt og historieløst.

Læserbrev

Sidste chance for at undgå demokratisk tragedie

Læserbrev: Den helt store Brexit-tragedie er, at folkeafstemningsresultatet ikke respekteres. Og ansvaret ligger hos det flertal i det britiske underhus, som er imod udtræden af EU-unionen og som desværre har "glemt" deres løfte om og moralske pligt til at respektere folket. De trækker dermed på samme hammel som EU-systemet i Bruxelles, nemlig at gøre alt for at forplumre, forhindre og forpurre Brexit. Hvis det lykkes, har man nemlig sat en skræk i alle medlemslande, så de forstår, at EU-unionen kan man ikke komme ud af. Næste år har vi i Danmark 100-års jubilæum for en anden vigtig afstemning: Sønderjylland stemte sig hjem til Danmark. Tænk, hvis dette skulle have været implementeret af en tysk regering, der mente det modsatte. Så ville man nok have sat sig imod en "hård" grænse nord for Flensborg. Grænsen skulle forblive ved Kongeåen og tysk lovgivning skulle gælde i Sønderjylland. Når man har en vigtig afstemning, som for eksempel de to nævnte, er det absolut nødvendigt, at afstemningsresultatet respekteres og gennemføres uanset omstændighederne i øvrigt - hvis man altså ikke vil ødelægge tilliden til folkestyret generationer frem i tiden. Skal der endelig stemmes om, må det tidligst ske, når man har levet med det gennemførte resultat i en årrække. Derfor hviler der et stort ansvar på de EU-tilhængere, der nægter at respektere, når de har tabt. Og som med alle kneb forsøger at ødelægge processen med at gennemføre resultatet. Det er, som Bjørnson skriver: "Folkestyre – foragtet af de store; men elsket af de små". Og for at føje spot til skade følger de fleste danske medier op ved at bygge det meste af dækningen på det fundament, at Brexit som udgangspunkt er en katastrofe. Og der fremkommer sjældent synspunkter, der hylder folkestyret og taler mod dem, der vil ødelægge det. Har nutidens medier en underliggende politisk dagsorden, dikteret af "de store"? Der er behov for en mere fri presse, der i højere grad referer og i mindre grad politiserer. Det kommende britiske valg er sikkert sidste chance for, at folkestyret - trods alle odds – sejrer og Storbritannien bliver frigjort fra EU-unionen. Og så vil vi sikkert opdage, at den britiske nation - trods alle profetier - ikke kæntrer; men som herre i eget hus finder sig selv igen. Måske sætter friheden endda frø, som også spirer i Danmark.

Læserbrev

Finanslov styrker indsatsen mod social dumping

Læserbrev: Alle arbejdstagere skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor glæder jeg mig over, at vi sammen med vores støttepartier har afsat 50 millioner kroner årligt i perioden 2020-2022 i finansloven til indsatser for at bekæmpe social dumping. Da jeg tidligere i år var ude på en rasteplads ved Kolding, delte en caféejer og en tidligere chauffør deres erfaringer med social dumping med mig. De fortalte, at parkerings- og hviletidsreglerne ofte ikke bliver overholdt, og at udenlandske chauffører bor i deres lastbiler på rastepladserne. Lastbilerne er en gene for lokalområdet, men det har også menneskelige konsekvenser, når underbetalte chauffører tvinges til at bo i deres biler. De afsatte penge skal i høj grad gå til Arbejdstilsynet, skattemyndighederne og politiet, så de kan udføre mere kontrol. Derudover viderefører vi bevillingen til det såkaldte RUT-register, som kontrollerer den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Og så sætter vi fokus på indsatsen på tungtvognsområdet med øget anvendelse af de såkaldte ANPG-kameraer med automatisk nummerpladegenkendelse. Med de styrkede indsatser mod social dumping får vi sendt et signal om, at vi i Danmark ikke finder os i udnyttelse af underbetalt arbejdskraft. Reglerne skal overholdes, uanset om det er på rastepladsen i Kolding eller på byggepladsen i København.